Спечелени и реализирани проекти

Клуб „Родова памет“- финансиран от фондация Лале

        с основни цели-

  • Преодоляване изолираността на възрастното население на селото,чрез създаване на условия за тяхното интегриране в обществения и културен живот на общината.
  • Подобряване на социалната среда чрез използванe на различни форми на културен диалог
  • .Ангажиране и осмисляне на свободното време на младите хора от общността

   „Назад към извора“- финансиран от Национален фонд култура

           с основни цеи:

  • съхраняване на автентичния фолклор за идните поколения,чрез събиране,документиране и неговото популяризиране.
  • Обогатяване на знанията на младите за културно историческото наследство

„Читалищата –информационни посредница в селските райони“-финансиран от Фондация „Читалища „

        с основни цели:

  • Преодоляване на информационната изолираност на жителите на селото и околните села.
  • Изграждане на информационен център в който се предлагат административни и консултантски услуги.

   „Изящество от ракита и леска“- финансиран от Национален фонд култура

        с основна цел:

  • Възстановяване на един почти забравен занаят в селото-плетенето на кошници

„Пее ми се играе ми се“-фолклорен събор на етносите- финансиран от Министерството на Културата

        с основна цел:

  • Да се предостави възможност на жителите на община Макреш и региона, да изявят своите способности и талант в различни области на любителското творчество (певческо, танцово и др.) без значение за тяхната възраст, национална и етническа принадлежност;

През 2009 година библиотеката  е одобрена по програма“Глобални библиотеки- България“.Програмата цели да улесни достъпа до информация и услуги чрез интернет за местната общност.Тя е насочена към нуждите на обикновените хора,като  повишава качеството на услугите в обществените библиотеки